موارد خدمات سونوگرافی

سنوگرافی کاربرد تشخیصی (سونوگرافی)

بیماریهای زنان و زایمان (Gynocology) مانند بررسی قلب جنین ، اندازه ‌گیری قطر سر (سن جنین) ، بررسی جایگاه اتصال جفت و محل ناف ، تومورهای پستان.
بیماریهای مغز و اعصاب (Neurology) مانند بررسی تومور مغزی ، خونریزی مغزی به صورت اکوگرام مغزی یا اکوانسفالوگرافی.
بیماریهای چشم (ophthalmalogy) مانند تشخیص اجسام خارجی در درون چشم ، تومور عصبی ، خونریزی شبکیه ، اندازه ‌گیری قطر چشم ، فاصله عدسی از شبکیه.
بیماریهای کبدی (Hepatic) مانند بررسی کیست و آبسه‌ کبدی.
بیماری‌های قلبی (cardology) مانند بررسی اکوکار دیوگرافی.
دندانپزشکی مانند اندازه‌گیری ضخامت بافت نرم در حفره‌های دهانی.
این امواج به علت اینکه مانند تشعشعات یونیزان عمل نمی‌کنند. بنابراین برای زنان و کودکان بی‌خطر می‌باشند.

کاربرد درمانی (سونوتراپی)

موارد خدمات سونوگرافی

سنوگرافی کاربرد تشخیصی (سونوگرافی)

بیماریهای زنان و زایمان (Gynocology) مانند بررسی قلب جنین ، اندازه ‌گیری قطر سر (سن جنین) ، بررسی جایگاه اتصال جفت و محل ناف ، تومورهای پستان.
بیماریهای مغز و اعصاب (Neurology) مانند بررسی تومور مغزی ، خونریزی مغزی به صورت اکوگرام مغزی یا اکوانسفالوگرافی.
بیماریهای چشم (ophthalmalogy) مانند تشخیص اجسام خارجی در درون چشم ، تومور عصبی ، خونریزی شبکیه ، اندازه ‌گیری قطر چشم ، فاصله عدسی از شبکیه.
بیماریهای کبدی (Hepatic) مانند بررسی کیست و آبسه‌ کبدی.
بیماری‌های قلبی (cardology) مانند بررسی اکوکار دیوگرافی.
دندانپزشکی مانند اندازه‌گیری ضخامت بافت نرم در حفره‌های دهانی.
این امواج به علت اینکه مانند تشعشعات یونیزان عمل نمی‌کنند. بنابراین برای زنان و کودکان بی‌خطر می‌باشند.

کاربرد درمانی (سونوتراپی)

رادیوگرافی با اشعه X

با کمک این اشعه می توان از درون بدن تصاویر را تهیه نمود ، از ارگان های محرک بدن با روش فلوروسکوپی می توان عکس تهیه نمود .

اگر از باریم خوراکی استفاده شود برای بررسی عملکرد معده ، مری ، آناتومی و… مسیر دستگاه گوارش را می پوشانند ، با تصاویر دریافتی است که رادیولوژیست بررسی و تفسیر را انجام می دهد .

  1. رادیوگرافی استخوان ها
  2. با رادیوگرافی استخوان می توان بسیاری از شکستگی های ، در رفتگی ها را ملاحظه نمود .
  3. رادیوگرافی مجاری ادراری
  4. تصاویر از مثانه و حالب و کلیه ها با کمک این رادیوگرافی گرفته می شود .
  5. رادیوگرافی دستگاه گوارش تحتانی جهت دیده شدن دیواره روده از باریم و محلولهای ید دار استفاده می شود
  6. رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی با اشعه ایکس از بخش مری ، معده ، و روده کوچک تصاویر تهیه می شود
  7. عکس برداری قفسه سینه
  8. رادیوگرافی لوبوساکرال از بخش های ستون مهره ها و بخش های کمر از این رادیولوژی استفاده می شود

ماموگرافی

مــــامــــوگــــرافــــی (Mammography) از دو كــلـمـــه (Mamm(o به معنی پستان و Graphy به معنی نمايش بوده و در كل به معنی پرتونگاری از غده پستانی يا پستان نگاری است.

اخیرا ماموگرافی رادیولوژی گلستان از سطح CR به سطح DDR ارتقا یافته است .
این نکته خصوصا از نظر میزان بسیار کمتر اشعه دریافتی توسط بیمار بسیار ارزشمند است .

دقت بسیار بالای تصاویر دیجیتال با سیستم DDR و بررسی کلیشه ها در work station اختصاصی ماموگرافی و توسط مانیتور های پزشکی بسیار پیشرفته ویژه ماموگرافی ، امکان تشخیص زودرس ضایعات پستانی را بیش از پیش فراهم نموده است .

در مـامـوگـرافـی عـمـدتـاً از دو نوع ديد پستان را بررسی میكنند:

  1. ديد پهلوی جانبی
  2. ديد انتهايی.

MLO) Medio – Lateral Oblique):

اين تصوير از يك زاويــه مـايـل گـرفـتـه مـی شـود. در حـيـن انـجـام يـك ماموگرافی تصوير MLO از يك زاويه 90 درجه گرفته می شود ، چون بافت پستان را فقط می توان از يك چـهــارم بــالايــی بـيــرونــی پستـان و زيـر بغـل تحـت تـصــويـربـرداری قـرار داد.

بـه وسـيـلـه ‌تـصـويـر MLO ماهيچه‌های سينه به طور جانبی از بالا به پائين قابل مـلاحظـه هستند. در تصوير MLO شكل ماهيچه‌ها بايد به صورت منحنی باشند ؛ به حالتی كه ماهيچه ها در حـالـت استراحت هستند ، قسمت ميانی پستان بـايـد بـه حالت برجسته باشد. در اين قسمت مهم است كه تمام قسمت‌هايی كه مورد تصويربرداری قـرار مـي‌گيرند ، فشرده شوند.

برای تصويربرداری بيمار طوری قرار مي‌گيرد كه تكنسين بتواند بافت پستان را به طور مايل بدون دستگاه قرار دهد. سپس دستگاه به طور خودكار بافت را فشرده كرده و پس از تـثـبـيــت زاويـه و مكـان ، عكـس‌بـرداری صـورت میگيرد.

CC) Cranio – Caudal):

ايـن تصـويـر كـه از بالاي بافت پستان گرفته می شود ، در هر نوع ماموگرافی رايـج است. اين تصوير كل اجزای بافت پستان را مــورد بــررســي قــرار مــي‌دهــد. بـافـت‌هـاي چـربـي موجود در پستان به صورت قسمت هاي تاريك در تــصـــويـــر ديـــده مـــي‌شـــونـــد ، امـــا بـــه گـــونــه‌اي كــه ماهيچه‌هاي زيرين نيز قابل ملاحظه باشند. در اين تصوير نيز نوك پستان بايد به صورت نيم‌رخ قابل ملاحظه باشد. در اين حالت تكنسين پستان را درون دستگاه قرار مي‌دهد و در اين حالت فشرده‌سازي بـافـت بـه صـورت افـقـي اسـت. لازم بـه ذكـر است نحوه‌قرار دادن بافت در محفظه‌ مخصوص دستگاه و نـيـز نـحـوه ‌ايـستادن بيمار در اين مراحل بسيار با اهميت است.

کاربرد های ماموگرافی

ماموگرافي عمدتاً به منظور شناسايي و تشخيص سرطان پستان و نيز به منظور ارزيابی توده هاي قابل لمس و ضايعات غير قابل لمس پستان مورد استفاده قرار می گيرد.

تست ماموگرافي معمولا از دو بخش اســاســی تـشـكـيــل شــده اســت:

مـامـوگـرافـي آزمـايشـی
مـاموگرافي تشخيصی

ماموگرافي آزمـايشـي عمـدتاً براي افرادي به كار مي‌رود هيچ نشانه‌ باليني مبني بر اين كه مبتلا به سرطان سينه هـسـتـنــد وجــود نــدارد. يـك آزمـايـش مـامـوگـرافـي استـانـدارد شـامل دو بخش است. به عبارت ديگر پستان را از دو ديد مورد بررسي قرار مي دهند. يكي ديد پهلوي جانبي مايل و ديگري ديد انتهايي است.

مــامــوگــرافــي تـشخيصـي يـا مـامـوگـرافـي مشـورتـي روشي از ماموگرافي است كه در مواردي استفاده مي‌شود كه يك غده در پستان مشاهده شده و يا يك حـالـت غـيـرطـبـيـعـي مـشـاهده شده است و نيازمند مطالعه و بررسي بيشتر است. بر همين اساس اين نوع ماموگرافي بايد متناسب با هر مورد و هر بيمار خاص باشد